یکی از واحدهای اصلیِ وزن زعفران، مثقال است. هر مثقال وزنی معادل 4.6 گرم دارد. قیمت روز فروش زعفران در بازار ایران:

 قیمت زعفران یک مثقال به موارد مختلفی بستگی دارد، از جمله: کیفیت زعفران، نوع زعفران، بسته بندی زعفران، شهر محل خرید زعفران و ... . قیمت خرید زعفران به صورت زعفران فله و زعفران یکجا با قیمت خرید یک مثقال زعفران متفاوت است.

در جدول زیر قیمت انواع زعفران درجه 1 ، زعفران درجه 2 و مارک های مختلف زعفران در اندازه های مختلف نشان داده شده است.

 

قیمت زعفران پوشال معمولی 1 کیلوگرم 5,700,000
قیمت زعفران پوشال معمولی هرگرم 5,700
قیمت زعفران پوشال معمولی هر مثقال 26,800
قیمت زعفران دسته ( دختر پیچ ) 1 کیلوگرم 4,800,000
قیمت زعفران دسته ( دختر پیچ ) هرگرم 4,400
قیمت زعفران دسته ( دختر پیچ ) هر مثقال 20,700
قیمت زعفران سرگل ممتاز قائنات 1 کیلوگرم 58,000,000
قیمت زعفران سرگل ممتاز قائنات هرگرم 5,800
قیمت زعفران سرگل ممتاز قائنات هر مثقال 27,300
قیمت زعفران سفیدی ( ریشه ) 1 کیلوگرم 15,000,000
قیمت زعفران نگین پوشال 1 کیلوگرم 7,500,000
قیمت زعفران نگین پوشال هرگرم 7,500
قیمت زعفران نگین پوشال هر مثقال 35,300
قیمت زعفران نگین صادراتی 1 کیلوگرم 8,600,000
قیمت زعفران نگین صادراتی هرگرم 8,600
قیمت زعفران نگین صادراتی هر مثقال 40,500
قیمت زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات 1 کیلوگرم 5,600,000
قیمت زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه یک 1 کیلوگرم 5,800,000
قیمت زعفران سرگل ممتاز قائنات - درجه دو 1 کیلوگرم 5,500,000
قیمت زعفران - درجه یک نیم مثقال 19,000
قیمت زعفران - درجه یک چهار گرم 58,000
قیمت زعفران - درجه یک 1 گرم 30,000